Regulamin

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ GALERII OTOART

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w serwisie internetowym www.otoart.pl. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Informacje ogólne
1. Właścicielem sklepu internetowego www.otoart.pl jest Studio O2 Projektant Sp. z o. o. z siedzibą w Łańcucie, ul. J. Piłsudskiego 10/4, KRS pod numerem 0000717317, NIP: 81518003327 zwanym dalej Sprzedającym.
2. Miejscem prowadzenia działalności jest siedziba spółki Studio O2 Projektant Sp. z o. o.
ul. J. Piłsudskiego 5a, 37-100 Łańcut.
3. Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
– pod numerem telefonu: + 48 602 691 194,
+ 48 17 785 13 63 w godzinach 8:00 – 16:00
– korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@otoart.pl
– adres do korespondencji w sprawach związanych z działalnością Galerii, w tym w sprawach reklamacji: Studio O2 Projektant Sp. z o. o. ul. J. Piłsudskiego 5a, 37-100 Łańcut.

Definicje
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w serwisie Internetowym.
2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą z serwisu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Przedmiot transakcji – zwany zamiennie „Obiekt” – wymieniony i opisany w serwisie internetowym, a którego dotyczy Umowa sprzedaży.
4. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Obiektów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sprzedającego.
5. Serwis Internetowy lub Sprzedający – serwis internetowy dostępny pod adresem www.otoart.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
7. Galeria – sklep internetowy stanowiący serwis internetowy w domenie www.otoart.pl
8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Koszyk – element Galerii , za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.,
10. Strona produktowa – strona w Galerii, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
11. Regulamin – regulamin Galerii www.otoart.pl.
12. Użytkownik – osoba przeglądająca asortyment Galerii.

Przedmiot sprzedaży
1. Obiektami w sprzedaży prowadzonej przez OtoArt są dzieła sztuki, w szczególności obrazy, pochodzące bezpośrednio od ich twórców lub od właścicieli niebędących twórcami.
2. Obiekty oferowane przez Serwis internetowy mogą nosić ślady upływu czasu i indywidualne cechy. Sprzedający zobowiązuje się informować Kupujących o indywidualnych cechach obiektów oraz dostarczać je bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.
3. Oferowane w Serwisie internetowym obiekty zostały przyjęte do sprzedaży na podstawie umowy komisu lub zostały nabyte przez Sprzedającego i stanowią jego własność.
4. Sprzedażą nie są, w żadnym wypadku, objęte prawa autorskie, w szczególności prawo do powielania, lub komercyjnego wykorzystania obiektów lub ich wizerunków.
5. Warunkiem przyjęcia obiektów do Serwisu internetowego jest złożenie oświadczenia przez właścicieli obiektów, że obiekty te są oryginalne, stanowią ich własność i nie naruszają niczyich praw autorskich.
6. Serwis internetowy zastrzega możliwość usunięcia z serwisu obiektów, w odniesieniu do których zaistnieje uzasadnione podejrzenie, że oświadczenia złożone zgodnie z pkt 5 powyżej nie są prawdziwe. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne obiektów i ich wady prawne.
7. Prezentowane w Serwisie internetowym zdjęcia oferowanych do sprzedaży obiektów mogą się, z uwagi na swój indywidualny charakter, nieznacznie różnić od oryginału, w szczególności w zakresie barw, czy widoczności faktur. Wszystkie fotografie są wykonane osobiście przez Studio O2 Projektant Sp. z o. o.
8. Właścicielem wszystkich fotografii umieszczonych w Serwisie internetowym jest Sprzedający, chyba że zaznaczono inaczej. Zabronione jest korzystanie z treści publikowanych w serwisie bez wyrażonej na piśmie zgody Sprzedającego.
9. Galeria prezentuje cyfrowe fotografie oferowanych dzieł, wraz z ich szczegółowym opisem i ceną.
10. Przedstawione fotografie są zdjęciami poglądowymi, przedstawiającymi ogólny wizerunek dzieła oraz jego podstawowe cechy. Dzieła mogą się nieznacznie różnić od wykonanych fotografii, w szczególności w zakresie kolorystyki. Różnice takie nie mogą stanowić podstawy roszczeń Klienta.

Ceny
1. Wszystkie ceny podane na stronach Galerii są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami do zapłaty.
2. Standardowo podana cena jest ceną dzieła bez oprawy. W przypadku, gdy oprawa jest integralną częścią dzieła cena będzie obejmować dzieło łącznie z oprawą.

Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Zamówienie składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.otoart.pl
2. Dodanie dzieła do koszyka a następnie wybranie przycisku „Potwierdź i złóż zamówienie” oznacza wysłanie przez Klienta zapytania o dostępność Dzieł oraz nadanie umieszczonym w Koszyku dziełom statusu rezerwacji.
3. Rezerwacja utrzymywana jest przez okres 48 godzin. W tym czasie Strony winny uzgodnić wszystkie elementy transakcji zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. Uzgodnienia dokonywane będą pisemnie drogą mailową.
4. Umowę sprzedaży Dzieła uważa się za zawartą po potwierdzeniu przez Galerię dostępności dzieła (możliwości dokonania zakupu), w chwili uzgodnienia przez strony ostatecznych warunków transakcji, obejmujących cenę dzieła i koszt dostawy.
5. W wypadku gdyby nie doszło do uzgodnienia warunków, Rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, bez konieczności dokonywania innych działań ze strony Klienta.
6. Galeria niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia, przesyłając wiadomość na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
7. Galeria dokonuje potwierdzenia dostępności dzieła w terminie 48h od chwili przyjęcia zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W wypadku gdy Dzieło nie jest dostępne w takim samym czasie, Galeria wysyła do Klienta informację o braku dostępności dzieła. W wypadku braku dostępności Dzieła, nie dochodzi do zawarcia umowy.
8. W wypadku potwierdzenia dostępności dzieła, Strony winny dokonać transakcji zgodnie z poniższymi wymogami.
9. Klient dokonuje zapłaty całości za Dzieło na podany na stronie www Galerii rachunek bankowy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia dostępności Dzieła do sprzedaży. Wysokość zaliczki jest sumą ceny sprzedaży dzieła i kosztów dostawy.
10. W przypadku, gdy zapłata za Dzieło nie nastąpi w terminie wskazanym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Galeria zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Dzieła, o czym poinformuje Klienta drogą mailową.
11. Do każdego przyjętego zamówienia wystawiany jest rachunek lub fakturę. Rachunek lub faktura wystawiane są niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty od Klienta. Gdy zamówione przez Klienta Dzieło jest przygotowane do wysyłki.
12. Galeria na bieżąco informuje Klienta o zmianach w statusie zamówienia, przesyłając ww. informacje na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

Sposoby płatności
1. Płatność za towar musi być dokonywana przez klienta przed wydaniem towaru klientowi:
Przelewem na rachunek bankowy OtoArt.pl
Kartą kredytową
Przelewy24
Dostawa
1. Koszt dostawy obejmuje opakowanie oraz transport przesyłki.
2. Ubezpieczenie przesyłki jest indywidualne i dodatkowe płatne przez kupującego.
3. Dostawa Dzieła realizowana jest na terenie Polski oraz Unii Europejskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
4. Koszt przesyłki krajowej ponosi Studio O2 Projektant Sp. z o. o. indywidualnie w odniesieniu do każdego dzieła. Koszt wysyłki zagranicznej ponosi kupujący. Cena przesyłki i czas jej realizacji w obrębie Unii Europejskiej ustalane są niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia. Dopuszcza się możliwość negocjacji kosztów wysyłki za granicę.
5. W przypadku obrazów o wartości powyżej 15 000 zł zamówienie dostarczamy indywidualnie, osobiście we własnym sumpcie na terenie Polski.
6. Czas realizacji zamówienia, czyli czas, który upływa od złożenia zamówienia i wysłania zamówionych towarów, do chwili dostawy do Klienta (przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze), wynosi dla przesyłek krajowych od 3 do 7 dni roboczych.
7. Zakupione Dzieła można również odebrać osobiście w Rzeszowie lub Łańcucie po wcześniejszym ustaleniu terminu i godziny. Adresy punktów odbioru osobistego:
– Łańcut, ul. Piłsudskiego 5a w godzinach 8:00 – 12:00
– Rzeszów, ul. Poniatowskiego 3/7 w godzinach 8:00 – 16:00

Uszkodzenie przesyłki w czasie transportu
1. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki w czasie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
2. W przypadku naruszenia, złamania czy zalania opakowania, jak również w przypadku naruszenia taśmy ochronnej, Klient powinien sporządzić protokół z opisem uszkodzeń oraz z podpisem pracownika firmy kurierskiej dostarczającej przesyłkę.

Reklamacja i zwrot towaru przez Klienta będącego Konsumentem

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu pod pojęciem Konsumenta rozumie się Klienta Galerii będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 1 ustawy Kodeks Cywilny.
2. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Konsumentów.
3. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku klient będący Konsumentem może odstąpić od zawartej umowy kupna w terminie 14 dni licząc od daty wydania Dzieła Konsumentowi, poprzez zwrot towaru w stanie nienaruszonym. Koszt przesyłki zwrotnej, w tym koszt usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika pokrywa w tym przypadku Konsument.
4. Zwrotu zakupionego Dzieła należy dokonać na adres: Studio O2 Projektant Sp. z o. o. ul. J. Piłsudskiego 5a, 37-100 Łańcut.
5. Do zwracanego Dzieła należy dołączyć rachunek lub fakturę oraz podać numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot ceny sprzedaży Dzieła.
6. Galeria nie dokonuje odbioru przesyłek nadanych za pobraniem zwrotu ceny.
7. W przypadku dokonania przez Konsumenta zwrotu towaru zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, Galeria zwraca uiszczoną cenę sprzedaży w terminie 14 dni, licząc od dnia dokonania zwrotu Dzieła przez Konsumenta, na podany przez niego rachunek bankowy.
8. Prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu towaru nie przysługuje Konsumentowi, gdy zakupione Dzieło, jest wykonane na jego indywidualne zamówienie (obraz stworzony przez artystę wg indywidualnych wskazówek Konsumenta, grafika lub fotografia wykonana w podanym przez Konsumenta formacie, kolorystyce itp.) tj. gdy Dzieło zostało wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub jako służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
9. Za niezgodność z umową nie uważa się nieznacznych różnic kolorystycznych występujących pomiędzy prezentacją fotografii Dzieła zamieszczoną na stronie Galerii a oryginałem Dzieła, które wynikają z przyczyn technicznych, w związku z czym nie mogą być one przedmiotem reklamacji. Galeria dołoży starań, aby cyfrowe fotografie prezentowanych Dzieł były jak najlepszej jakości.
10. O niezgodności Dzieła z umową należy powiadomić Galerię na piśmie lub drogą elektroniczną (wiadomość e-mail).
11. Reklamacje zgłoszone w sposób i w terminie określonym w niniejszym Regulaminie będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

Prawa autorskie.
Wszystkie Dzieła prezentowane na stronach Galerii OtoArt znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych Dzieł. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania materiałów znajdujących się na stronach internetowych Galerii bez zgody i wiedzy właścicieli praw autorskich.

Postanowienia końcowe.
1. Wszelkie pytania dotyczące dokonywania zakupów za pośrednictwem Galerii należy kierować na adres e-mail: kontakt@otoart.pl
2. Galeria zastrzega możliwość wprowadzania zmian w regulaminie bez wcześniejszego informowania o tym Klientów. Zmiany regulaminu będą każdorazowo publikowane na stronie Galerii w zakładce regulamin
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.

Zatwierdzono 19.12.2018 r.
Robert Orzechowski

Opinie o sklepie

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Witaj w sklepie

Zapraszamy do zakupów